Wetgeving

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERADe Wet Natuur moet uiteindelijk drie bestaande wetten vervangen: de Natuurbeschermingswet, de Flora en- faunawet, de en de Boswet. Nu is alleen het voorstel slechts bekend. Wetsvoorstel Natuur

De Boswet heeft tot doel om bossen te beschermen. In het kort zegt de Boswet: wat bos is, moet bos blijven. Bos dat wordt gekapt, moet worden herplant. Als dat niet kan op dezelfde plaats, dan elders (compensatie). Alleen bij een groot maatschappelijk belang wijkt de Boswet.   Boswet

De Natuurschoonwet 1928 (NSW) is in het leven geroepen om de instandhouding van landgoederen in de bestaande toestand te bevorderen. De NSW is een belastingwet en biedt eigenaren, vruchtgebruikers en erfpachters van een landgoed onder bepaalde voorwaarden belastingvoordelen.  Natuurschoonwet 1928

De Flora- en faunawet beschermt in het wild voorkomende dier- en plantensoorten. De Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn en het CITES-verdrag maken onderdeel uit van de Flora- en faunawet. Het uitgangspunt van de Flora- en faunawet is ‘Nee, tenzij’. Dit betekent dat alles wat schadelijk is voor bedreigde soorten verboden is. Van het verbod (‘nee’) kan alleen onder bepaalde voorwaarden (‘tenzij’) worden afgeweken.
Flora- en faunawet

De Wet op de lijkbezorging is een Nederlandse wet die in 1991 is vastgesteld. Doel is te regelen wat er met een menselijk lichaam moet gebeuren na dood te zijn geboren of na te zijn overleden. In Nederland zijn voor nabestaanden normaliter de begrafenis of de crematie de twee toegestane manieren om ervoor te zorgen dat een dood lichaam geen schade aan de gezondheid van levenden kan toebrengen. Wet op de lijkbezorging

Op 1 januari 2010 is de wijziging van de Wet op de lijkbezorging in werking getreden. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een nieuwe “model-beheersverordening begraafplaatsen” opgesteld. Ook zijn een “modeluitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen” en het “modeluitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen” opgesteld. Deze modelverordeningen worden vaak door gemeenten als uitgangspunt genomen voor de lokale verordeningen. Bijvoorbeeld in het “MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN” is aangegeven: “Het recht op een particulier graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven etc. “. De VNG Model-beheersverordening Begraafplaatsen treft u hier aan.

Op 29 augustus 2007 zijn door het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu vragen gesteld over natuurbegraafplaatsen. De vragen en de antwoorden daarop treft u hier aan.