Duurzaamheid

De Europese Commissie heeft Nederland gevraagd een uitwerking te geven aan het EU actieplan voor de bossen. Het ministerie van LNV heeft partijen die direct betrokken zijn bij het bos uitgenodigd te komen met hun agenda. Deze Agenda is ontstaan uit een interactief proces waarbij ongeveer 50 organisaties hun bijdragen leverden. Zie de Agenda voor het Nederlandse Bos tot 2020

Voor onderzoek naar verdienmogelijkheden voor de groene sector en dan vooral vanuit het perspectief van de tIMG_1785erreinbeheerders, zie Waardevol Groen, Innovatienetwerk 2012

 Our Common Future, also known as the Brundtland Report, from the United Nations World Commission on Environment and Development (WCED)  (zie Our Common Future: Brundtland Report 1987)

In this report, Statistics Netherlands gives an overview of green growth in the Netherlands. It presents the available data for twenty of the thirty indicators proposed by the OECD, and may serve as a benchmark, as well as a starting point for further discussion.ISBN 978-90-357-2030-5, May 2011, auteur: CBS (zie Green Growth in the Netherlands )

World Intellectual Property Organization publiceert hier  de IPC groene technologieën.

Ontwerpverkenning naar Natuurbegraafplaatsen in het Nederlandse landschap  (zie Landschap als Nalatenschap )

Het handboek agrarisch natuurbeheer is hier te verkrijgen.

Nederlandse houtstromen presenteert een beknopt overzicht van enkele relevante ontwikkelingen in het Nederlandse bos en de houtverwerkende industrie.

De zogenaamde Life Cycle Analyse (LCA) wordt gebruikt om de duurzaamheid van producten of diensten te berekenen. Deze methode is ook toepasbaar op grond. Van belang is wel dat grond zoals bosbouwgrond mogelijk ook kan worden gebruikt als grasland of als akkerbouwgrond. En dit geldt vaak ook omgekeerd. Dit wordt besproken in Modellering van verandering van grondgebruik en bosbouw in een algemeen evenwichtsmodel

Omdat land multifunctioneel kan worden ingezet vereist een LCA effectbeoordeling van het bodemgebruik dat zowel de gevolgen die betrekking hebben op biodiversiteit alsook het ecosysteem mee moeten worden genomen. Op 1 mei 2013 is dit gepubliceerd. Link is verbroken. Belangstellenden kunnen rapport aanvragen: zie e-mail formulier bij Contact.

De MVO-prestatieladder is deels vernieuwd. Dit is een managementsysteem en certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het certificaat maakt uw duurzame ontwikkeling concreet en objectief aantoonbaar. De MVO Prestatieladder is geïnspireerd op internationaal geaccepteerde documenten, zoals ISO/DIS 26000, ISO 9001, AA1000 en de Global Reporting Initiative. Op 1 september 2013 is deel A vernieuwd. De nu geldende prestatieladder treft u hier  aan.

Is er nog oernatuur in Nederland? Natuur die nog echt ongerept is, is er helaas niet meer in ons land. Met de kap van het Beekbergerwoud bij Apeldoorn in 1871, verdween het laatste stukje oerbos dat daar al onafgebroken 8.000 jaar lang had gestaan. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw laten organisaties als Natuurmonumenten, de provinciale Landschappen en Staatsbosbeheer de natuur in bepaalde natuurgebieden weer haar eigen gang gaan. Door het teruggeven van landbouwgrond aan de natuur kunnen bestaande natuurgebieden worden uitgebreid en onderling met elkaar verbonden zodat plant en dier zich makkelijker kunnen verspreiden. In de nieuwe natuur krijgen natuurlijke processen zoals storm, begrazing, overstromingen, het afsterven van bomen en het vergaan van dode dieren, weer de ruimte. Maar Nederland kent nog wel wat ongerepte natuur. Een site die informeert is Ongerepte-Natuur.nl