Waarom Stichting Natuurrustplaatsen

De aanwezigheid van voor iedereen toegankelijke bos- en natuurgebieden is voor de meeste Nederlanders een vanzelfsprekendheid. Maar tegenwoordig geldt veel minder dat  “economisch gewin en natuur niet samen gaan”  en dit zelfs meer en meer vertaald wordt naar “natuur moet zich zelf maar economisch bedruipen”. Deze trend kent een aantal ongewenste effecten.

Bijvoorbeeld dat heKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAt zeer wel mogelijk wordt dat bos- en natuurgebieden niet meer voor een ieder opengesteld wordt. Of dat de schaarse Nederlandse bos- en natuurgebieden gezien worden als een productiefactor of dienstfaciliteit waardoor bijvoorbeeld stilte verloren gaat. En last but not least, dat hierdoor natuurgebied verloren gaat en het minder vanzelfsprekend is dat een ieder kan genieten van het schaarse Nederlandse natuurgebied.

Vast staat dat deze ontwikkeling al enige tijd aan de gang is en waarschijnlijk ook zal doorzetten. Een aantal concrete voorbeelden.

De overheid neemt een andere rol in het natuurbeheer. Zie het wetsvoorstel Natuur. Daarbij is als uitgangspunt genomen een ‘betere aansluiting bij de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven’. Wij zijn bezorgd, en met ons het VNG, dat “het blindelings rekenen op eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven vaak niet realistisch is”. Immer, “het kan (vaak) niet van een partij verwacht worden, om een zuivere afweging te maken tussen eigenbelang en natuurbelang.” (Bron: VNG zienswijze op het concept wetsvoorstel Natuur, 30-11-2011).

Een andere marktontwikkeling is het aanbieden of faciliteren van z.g. “natuurbegraafplaatsen”. Daarbij zijn één-, maar meestal een combinatie van partijen betrokken, zoals overheid, particuliere ondernemingen (projectontwikkelaars) en natuurbeheer organisaties. Helaas blijkt dit toch te vaak ten koste te gaan van de  toegankelijkheid van natuurgebied. En verder zijn het ook niet altijd echt duurzame begraafplaatsen met bijvoorbeeld opvallende ornamenten of een begraafplaatsterrein met een stalen brugverbinding.

Wij verstaan onder een duurzame natuurbegraafplaats een begraafplaats waar allereerst de graven in de natuur liggen en, in tegenstelling tot parkachtige begraafplaatsen, de graven niet in rechte lijnen langs verharde paden liggen maar op schijnbaar willekeurige mooie plaatsen verspreid over het gebied. Bovendien zijn de graven veel ruimer opgezet en is er tussen de graven dus meer ruimte. Ook hekken of afrasteringen ontbreken zodat alles goed toegankelijk is en door het ontbreken van grafstenen/ornamenten blijft de uitstraling van het gebied natuurlijk. Ook zullen deze begraafplaatsen juist opgaan in een natuurlijk en biodivers landschap en zijn daarom in het algemeen sober uitgevoerd. Graven zijn veelal gemarkeerd met zwerfkeien of kleine houten bordjes. Een andere mogelijkheid is om graven niet zichtbaar te markeren door gebruik te maken van GPS coördinaten. Verder zijn er zoveel mogelijk natuurlijke en duurzame materialen gebruikt. En uiteraard zal men alles doen om er voor te zorgen dat natuur de kans krijgt om zich te herstellen.

1810 deelLaten we duidelijk zijn, er zijn wel degelijk van deze duurzame natuurbegraafplaatsen te vinden. Maar niet alle begraafplaatsen die zich natuurbegraafplaats noemen, voldoen aan al deze criteria. Dit is jammer, zeker ook omdat voorkomen moet worden dat “cowboys” zich geroepen voelen (omdat men “toch nog een goedkoop stukje grond heeft”) zich in deze markt te willen begeven. Of overheden die snel geld willen verdienen door nog snel een niet verkoopbaar stukje landbouwgrond hiervoor te bestemmen.

Wij realiseren ons dat het niet realistisch is te verwachten dat de markt deze ongewenste ontwikkelingen kan tegenhouden. Dit omdat in deze ontluikende markt vaak kleine en jonge organisaties actief zijn.

De Stichting is onafhankelijk en niet gebonden aan een van de marktpartijen (of overheden) en wil juist bijdragen aan het ontwikkelen van extra duurzame natuur en wil juist daarom deze ongewenste ontwikkelingen helpen bestrijden.